คลิ๊ก play เพื่อรับชม VDO สรุปข้อมูลหลักสูตร (กรณีไม่เล่นใน browser โดยอัตโนมัติ)

ประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่นี่

New Standard

Image Tick

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงพลังงาน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งทางด้าน ทฤษฎีด้านปฏิบัติและด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ ให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ Thailand 4.0

High Quality

Post Image

การเรียนการสอนของแขนงวิชา มีอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้เสริมความเข็มแข็งให้ กับหลักสูตรด้านวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาพลังงาน ให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในด้านการบริหารและ จัดการพลังงาน อย่างมีคุณค่าและได้ประโยชน์สูงสุด มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับภาคเอกชนและร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการจัดตั้ง โครงการศูนย์ PLC เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (PCEE) ขึ้น หน้าที่หลักคือการจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ

Premium Skill

Rosette

ด้วยปณิธานพื้นฐานของหลักสูตรใน การสร้างวิศกรผู้ชำนาญการด้านพลังงาน ให้กับสังคมด้วยการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะด้าน ของนักศึกษาเพื่อให้มีองค์ความรู้ในด้านบริหาร จัดการพลังงานโดยจัดรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ไว้ในหลักสูตรสอดคล้องกับหลักสูตรผู้รับผิดชอบ ด้านพลังงานสามัญในอาคารควบคุมและโรงงาน อุตสาหกรรมควบคุมของสำนักพัฒนาทรัพยากร บุคคลด้านพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน

smarthome

แขนงวิชาพลังงาน ร่วมจัดนิทรรศการ "Smart Energy Home ต้นแบบบ้านพลังงานอัจฉริยะ" เนื่องในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี องค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์นวัตกรรม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ชมเบื้องหลังการทำงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

depa

  • ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp idea Contest จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561  ณ  Digital One Stop Service ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

ติดต่อเรา

อาคารศูนย์ PLC เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 02-104-9099 , โทรสาร : 02-1049098

.