บทความที่ 1

Posted By on February 1, 2017

ความรู้คู่ประสบการณ์

ถ้าเราสามารถนำเอาความรู้ทั้งหมดในโลกมาใส่ลงในกระดาษแผ่นหนึ่งได้ ขอให้ถามตัวเองว่า เรารู้อะไรบ้างในความรู้ทั้งหมดที่อยู่ภายในกระดาษแผ่นนั้น เราจะพบความจริงว่า ความรู้ที่เรามีอยู่เป็นส่วนที่เล็กมากๆ ส่วนที่เราไม่รู้มันทั้งกว้างทั้งสูงและลึกจนไม่อาจจะวัดได้ ฉะนั้นผู้ใดที่คิดว่าตัวเองรู้มากและชอบอวดความรู้คือคนโง่ ผมเคยอ่านหนังสือผ่านตาคำนิยามเกี่ยวกับคนโง่ที่ผมชอบมากเลยนำมาแบ่งปัน เขาให้คำนิยามคนโง่ว่า “คือบุคคลที่ไม่รู้ตัวเองว่าไม่รู้” จากคำนิยามนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีบุคคลกลุ่มหนึ่งแสดงตนเป็นผู้รอบรู้ในทุกเรื่อง มีคำตอบในทุกสิ่ง หลายครั้งสิ่งที่เขาแสดงออกที่เขาคิดว่าเป็นความรู้แท้จริงคือความไม่รู้จริง คนฉลาดคือบุคคลที่แสวงหาความรู้ใส่ตนตลอดเวลา ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกนาที ความรู้เก่าค่อยๆ ล้าสมัยไปตามกาลเวลา ผู้ที่หยุดเรียนรู้ก็เท่ากับหยุดความเจริญก้าวหน้าของตนเอง เรากำลังอยู่ในยุคสื่อสารข้อมูลและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคชีวเทคโนโลยี โลกกำลังเดินเข้าในอุโมงค์แห่งความรู้ที่ไม่รู้เลยว่าจะออกมาสู่ปลายอุโมงค์ได้เมื่อใด ตราบใดที่มนุษย์ยังคงอยู่ตราบนั้นการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ จะดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้ง ความรู้ถือว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังของมนุษย์เพราะด้วยความรู้ช่วยกำจัดความงมงายและใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างล้ำเลิศ ความรู้ ปัญญาและพลัง เมื่อประสานกันอย่างพอเหมาะจะช่วยผลักดันชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน

แต่อย่างไรก็ดีความรู้ที่แท้จริงและสมบูรณ์จะต้องเดินควบคู่ระหว่างการรู้ข้อมูลกับความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ ตามโรงเรียนและสถาบันการศึกษามีการวัดผลความรู้ด้วยการทดสอบว่ามีความจำเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด แต่สถาบันชีวิตข้อมูลอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ประสบการณ์ชีวิตจะต้องเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วย

ชีวิตหลายคนมีความจำเป็นเลิศรู้ข้อมูลมากมาย แต่ขาดประสบการณ์ทำให้ผู้นั้นขาดวุฒิภาวะ คนที่รู้ข้อมูลมากทางเดียวมักจะอวดตัว อวดรู้ แต่ผู้ที่รู้จักนำเอาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วุฒิภาวะจะพัฒนาขึ้นในชีวิตผู้นั้น

ชีวิตเปรียบเหมือนจักรยานสองล้อ ล้อหลังคือพลังผลักดันให้พุ่งไปข้างหน้า ส่วนความรู้ทางวิชาการเหมือนล้อหน้าที่ให้ทิศทาง ฉะนั้นเมื่อพลังชีวิตกับความรู้ประสานกันจะทำให้ชีวิตก้าวหน้า และก้าวไปอย่างถูกทิศทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *